Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straifen ende in spiritu lenitatis syne óndergaten soe voele onderholden als hem mogelicken sall syn.

Ende ingevalle hem nu oft in toecompstige tyden eenige gebreken oft notoire ahusen voerquemen, daerinne hy begeerde geremedieert tworden, soe sal hij deselve nyet voorts op den stoel brengen, dan den gemeenen raede collegialiter vergadert toe kennen geven, om hy hoer eers. by guede bequeme middelen daerinne nae gelegentheit toe versyen tot rust en de meeste eendracht der gemene burgerschap.

Soe veer overat die heer vicecureyt mit alsoedane middelen by een E. Raedt voergenomen nyet gesediget solde konnen syn, sal een E. Eaedt den heeren .Jacob Cunretorff als pastoer deser stadt Oampen opt spoedichste daervan verstendigen, om mit sijn W. advijs die saken toe richten, to remedieren ende in gueder voegen ende wegen oick (indien mogelick) hen to leggen, ende wes alsoe hij den E. Eaedt mit advys des voirben. heren pasteers gedaen wordt daer sal die voerben. heer vicecureit alstan mede toevreden wezen ende zich daernae regulieren; ende middeler tyt sal die heer vicecureyt die saken nijet op den stoel mentioneren dan berusten laten. Ende dit soe wel van saken die eenige communiteyt als die eenige private ende particuliere personen solden moegen betreffen.

Item oyck heft dieselvige heer vicecureyt, in gueder vaster trouwe ende by syn priesterlijcke eere, toegesecht ende beloofft vermits desen , dat hy ghiene burgeren oft inwoneren deser stadt Campen (die hij eeniger wyse suspect mochte holden) by oft an ymande dan alleene an scepenen ende raedt (om daerinne by advys des voirben. heren pastoers to remedieren als int voergaande arfykel verhaelt is) sal defereren, suspectieren oft over-

Sluiten