Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

myt den tween 'oldesten drie jaer lanck dienen sal; alle jaer den olsten aff tgaen ende eenen nyen weder te kiesen.

Item soe sullen alle gildemeysters een ytlick yn syn jaer opboeren, inwinnen ende uutmanen alle alsodane goederen, renten, vruchten ende emolumenten als: geit, rogge, gerste, haver, botter, als dat vors. huys helft ende noch naemaels gegeven worden.

Item dese voerscr. gildemeysteren sullen verbonden syn, een ytlick in syn jaer, wisse, sekere bewys ende rekenscap ende reliqua te doen sonder eenych restant der guederen ende opboerens bynnen een maent tyts nae sanct Anthoniusdach; indien daer gebrecke ynne gevonden worde ende versumenysse, sullen die gildemeysters gelike verbonden ende geholden syn alle die restanden van den selvige myt rechte sonder vertoch yn to vorderen.

Dat anderde capitiel.

Item soe sal niemant gbene stede inden huse vore. gegeven worden, hetsy by eendrachteliken consente der drie gildemeysters ende gemene rade, anders sal die gyftinghe van geenre weerden wesen.

Item weer oick yemant van der broederschap off van onser geselscap, die dat fortuyn tegens were ende veraermede, begeert hy een plaetse in den huse vors., men sal hemt versien voer eenen anderen.

Item in dit vors. huys en sal oick nyemant yn genomen worden by enighe sunderlinge gunst olf favoer oIF enyge partye tdragen, dan alleen aensien die gelegentheyt ende conditie der personen.

Item weer oick yemant man off vrouwe, den die uterste noot daer niet toe brachte, begerende plaetse

Sluiten