Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Heer Eolof Joppe hoer te onderwynden die verstoruen portie vn Heer Reyer van Wede deselue tot alimentatie toegeleyt en hoer te behelpen mit hoer respectiue toegeleyde en geaccordeerde alimentatie, op poene dat tselue geen hetalinge sal strecken en ordonneren den seinen procurator en Heer Roelof rekeninge hewys en reliqua te doen van tgunt syluyden alreede vaude selue verstorue portie op Saterdach toecomende, op poene van priuatie van hoer respectiue alimentatie.

Die Regierders der stadt Amersfoort, hebbende gesien die requeste aen Edele Heeren Gedeputeerden van Staten slants van Utrecht, ouergegeuen, van wegen die vande conuente van St Agatha alhyer, neffens haer Edele missiue daer op doende expedieren voegen daer in plaets van antwoort dat hoewel zyluyden nyet en verstaen dat zy gehouden souden wesen betreffende d’administratie van hoer gheestelicke goederen ymandt redenen te geuen als hoer daermede hebbende laten contenteren sonder hoer die geestelicke goederen binnen Utrecht te bemoyen, nochtans omme den voornoemde Heeren Gedeputeerden Staten contentement te geuen sonder hemluyden in dese onder beur Edele t’onderworpen daer van well expresselick protesterende, verclaren hy haer waerheyt dat die vant voors conuent minder beswaert zyn als andere conuenten binnen deser stadt, soe die van Marienhoue opbrengen vyer hondert gulden jaerlicks tot onderhoud vant Seminarium, die van St Agatha twee hondert gulden tot hetalinge van praedicant Arnoldus, die zy int verleden jaere eensdeels bedoelt hebben, die van S‘® Barbara hondert en vyftich gulden die van S‘® Agnieten hondert vyf en twijntich gulden welcke conuenten ongelyck minder van staten eyn en goetwillichlick betalen. Ende aen-

Sluiten