Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Jonckfrouwen Oatherinen gerne wolden onderholden , soe woe haere goede voerolders als antecessoren ende successoren willen. Ten welcken effect sie uns semplichen Schepenen denstlich ersocht, umb haerluyden daervan eynen anderen gildebrieff wederumb met toe dellen. Derwelcher goeder meynungh ende older gewonheyt nae wij haerluyden zulx niet willen verweigeren Totten selven einde voors. olderlingen geinquirirt ende verhoert, dieselve och vorgelesen sodaene nagelaten schrifft van voors. zal. Glerryt Schilderinck, diewelcke sie olderlingen neffens mehr andere gildebroeders approbiren ende verclaeren, dat des olden gildebrieffs inhalt alsoe gewesen als punctelick folget:

In den ersten dat die respective gildemeisters van voirs. gilde altijt up Sinte Oatharinen-avent, als sie haer bijcumpst sollen holden, ter ehren van die wolgemelte H. Jonckfrouwe nae beboeren sollen laeten beyeren ende den folgenden morgen up St. Catharinen-dagh dat H. Sacrificie laten doen, darbi bestellende 3 gilde kertzen; waerselbst dan alle die gildebroeders haer sollen presentiren ende laten vinden, an den altaren offeren als sich des gebuert, ende dat bij een peen van een pont wasses.

Item sollen tot dese gilde geboren .... alle spillen-, koppen- ende stoeldreyers; vort werden dartoe geadmittirt ende ingelaten alle andere holt- ende hantwerckerslueden, die metter handtbiele harte ofte weeck holt bearbeiden.

Demneghst wie diese gilde wolde winnen, sal vor allen erst sin borgerschap hebben ende alsdan dese gilde winnen met ein tonne biers tot behoeff derselver gilden, daertoe een pondt wasses geven tot voers. kertzen ende tien stuvers tot het gilde-laeken.

Sluiten