Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen; mer alleen zijn ondersaten wairlike pezsoen; anders brake bi de vryheit der heiliger Kereken, gave hi zijn lantrecht geestelike persoen; ende is oio verboden upte peen des bans late sentencie. . . .

Ite»a wairlike rechteren en mogen geestelicke persoenen niet dwingen te haren recht te staen, noch dairover wisen, al gaven die geestelike persoen over, dat sy te wairliken recht wilden staen. Wawt sy en zijn dair geen richter over (Citatur jus canj Enie want si dan geen rechter en zijn over geestelijc persoen, so en mogen si se niet dwingen mit haren recht voir hem te andwoirden, si en doen tegen die vriheit der heiliger Kerken ende der Kerke veronrechten; ende dan so is men hem schuldich te beroven dat heilige Sacrament ende gemeynscap der heiligen (Citatur jus can.) Dit seit hier openbair die textus; aldwe en mach men se oic niet, noch goede noch persoen, mit wairliken recht bezetten of to hare baneken trecken.

Dit is oick een gewoent, gemeenlijc in allen landen, dat men geestelijk persoen ende goede aanspreket voir geestelijk richt, als Brabant, Hollant, tJtricht, Cleve, Ooien ende oic Gelrelant, al ist hieromtrent, sonderlinge up ons cloister, gewoenlijc worden tegen God ende alle recht, geestelijc ende wairlijc, ons te trekken tot wairliken richt. Hierom biddende om God ende gebed ende al dat wy verdienen mogen, dat gy ons van u wyset tot onsen rechter, updattet ons ende n niet meer onlust ende co»«mer af en come. Want wi doe gy recht over ons of over onse goede, so doe dy onrecht, ende dairvoir wil wy u weder te rechte setten. Al ist u gewoent, het is onrecht; nu tien jair of twinticht onrecht en maket geen recht.

Item 80 hebben onses heren van Gelre geneden ons

Sluiten