Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

believe toe dispenseren, dat des vors. onses heren pastoirs residentie van wegen syner prebende to Antwerpen ten weynichsten bess tot toekomende Joannis toe midtsomer over een jaer gesuspendiert worden, ende syn W. by desse syne angenomene gemeente blyven deselve voortan (wie bess hier toe geschiet), in den besten voirwesen leren ende stichten moege, gelyck wy oick in anderen onsen brieven an hoochgedacbten heren Bisschep van Antwerpen selvest dienstlick versocht ende gebeden hebben; dairvan sullen u hoechw. Öodt almachtich een angenamen dienst doen ende ons sampt onser gemeente een guetlick gevallen bewysen, twelck wij bereit sinnen steetz wederom tegens u hoechw. danckbarlick toe erkennen ende toe verschalden; kenne Qodt almachtich, die u hoechw. in gelucksaligen stande lange gefristen moet. Geschreven op den xv®“ dach Septembris A“. 1573.

U. hoechw. bereitwillige

B. S. ende E. der Stadt Gampen.

Ingelycx geschreven an den hoechw. heren Erancisco Sonnio Bisschep van Antwerpen mutatis mutandis, biddende daerop syner hoechw. troeatlick ende toeverlatich antwoort.

N». 15.

Eersame lieve gebiedende heren. Hebbende eene reyse bode Jacques van Gampen IJ. E. goetwillige burger woenacbticb alhier binnen Antwerpen, heb niet kunnen laeten ü. E. nait een cleyn brieffgen te begrueten. U. E. sullen weten dat mit my nae den

Sluiten