is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henricxz. van Amerongen, sone van Hendrick van Amerongen, die weleke by den Capitule van St. Joriskerck alhyer, dienvolgens gestelt weesende inde reële en actuële possessie vande goederen, tot de voorseide Vicarye beboerende, aen de voorseide Regeerders hadden versocbt in effecte ontruymingh vande voorseide huyssinghe ende boff, ofte ten minste dat deselve als vicaris van hem sonde vrorden gehuyrt, waertoe die voorseide Eegierders well geaint waeren, mits dat de voorseide reparatien ende melioratien aende huyssinghe gedaen allvoorens sonde worden begroot tot alsnlcke somme van penningen als men hinc inde sonde kunnen accorderen, aende weleke het vry sonde staen de voorseide te maecken hnyre jaerlicx te corten, Ende Hendrick van Amerongen inden name van syn sone voornoemt als vicaris nyet kunnende verstaen tot hetgeen voors. is, Soe ist dat die Eegierders met den voorseiden Henrick van Amerongen inde name van synen sone onderlinghen verdragen zyn in manieren als volcht, te weeten: dat voor de hnyre der voorseide hnyssinge ende hoff des jaers betaelt zall worden aen den voornoemden Vicaris twyntich gulden syn leven langh gednyrende, weleke hnyre aenvangh genomen heeft 1® May deses loopende jaers. Des die Eegierders tot haren laste nemen by deese de voorseide deylinge van den armen, daermede de voorseide Vicaris belast is, om deselve jaerlicx te doen volgens de fundacie-bryeven daaraff synde, ofte in plaets van dyen aen den armen allhyer jaerlicx te distribueren de somme van twee ende dartich gulden, als op weleke somme de voorseide deylinge by den voornoemden Henrick van Amerongen selffs begroot es, blyvende die Eegierders in haer geheel en onnercort nopende trecht van repa-