Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Policie, den 17'*®“ Octob. 1625.

In margine: De Regeerders resolveren dat degene,

Is gepubliceert die ymant sall weten te ontdecken, den 18 Octob. 1625. die de glasen in de kercken, ende bysonder bet Keysersglas in Sint Joris kercke met steenen aen stucken werpt, ofte andersins bescbadicbt voor een vereeringe sall genieten vyftich gulden. Ordonnerende dat hetzelve sal worden gepubliceert.

C o p I B.

Aen de Edele Eegierders der Stadt Amersfoort. Geven reverentelick te kennen Joban Sael uitten Enge, Steven Van Cotenberge, Dirck Van Deuverden Van Voort ende Jan Stevens Boode, dat TI. E. belieft beeft baer supplianten te stellen tot mede Eegierders vanbet Gastbuys van St Peter albyer, ten aensyen sy supplianten waren vande gereformeerde religie gelyck sy alsnocb syn, en dat de andere Eegierders vant selve Gastbuys waren vande Eoomscbe religie, omme daerdoor wecb te nemen alle partyschap, die ten aensien van religie sonde connen ontstaen in bet confereren van de plaetsen van betselve Gastbuys, Ende alsoo sy supplianten noch jegenwoordicb seer swack syn in soodanige collatie, by de andere van de Eoomscbe Eeligie synde, overstemt cunnen werden, ende dat door bet overlyden VanGysbert van Lyelaer en Jacob van Westrenen, ende door eenige anderen die geen dienst en doen, bet Collegie vande Eegierders van betselve Gastbuys seer is vermindert, soo versoecken sy supplianten reverentelick, dat U. E. believen bet voors Collegie te ver-

Sluiten