is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tafel in onsse zael; noch een groet trijseer in onsse zael; noch een kantteer in onsse niderkamer; noch een groete k[oe]ts3 meit een klein tafelken in dye koeken... Actum a° 54, den Julii, in onse huys te Bomel enz.

Magister Joannes Boxtellus, S. T. 8., acceptus pro nostrorum religiosorum lectore. . . Et consequetur a nobis annue 80 flor. Perinde ad placitum nostrum, in piam gratiam, et non de jure, pascemus et bovem. Et ipsius servitii terminus incepit anno n. s. 1555, ipso die Purif. B. M. Actum Bomelie in domo nestra, in presentia domini magistri Theoderici Ouper et receptoris nostri Qijsberti Henrici Pijck.

Nota van exequutie, (1555) versocht to Brussel int hofi' van Brabant. Gerekent meit meister Derrick Cuper, vicarius binnen Bomel, van allen kosten ind onkosten, niet uutgenamen, welick bij van onsentwegen eerlicb ind getrouuelick vervolget befft, rurende ind aengaende den teil to Litt, waerop die tollenaers to Litt ons verkortten ind veronrecbten welden, ind wij ons nersticb opposiert hebben; welick oppositie ons, in allen verlopen kosten wij gedaen hebben, faciunt to samen 112 car. g. em.

Item van twe damasten bloemen altaerdwelen, a**ss. Item ick Peter v. Z. bebbe gekofft binnen Marienwerdt een golden scboene coerkap, blenkende uutten witten flnweijl, van den eersamen kopman Bastiaen van der Poert, borduerwerreker ind borger binnen Antwerpen, voer 24 pont flems. Faciunt 138 car. g. Actum anno etc. 56, den 27®‘®“ Mert.