Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sendingen traght mede te ver voord eren, zeer aengenaem en vernoegende geweest, te ontvangen het kort verhaal van den staet die dese Sendingen hedendaeghs hebben; in denwelcke ghij alles naukeurigh hebt te kennen gegeven. Op deze vreemde en verwarde teyden verstaet Sijn Hijligheyt wel, dat ghy niet meer en hebt konnen uytreghten als ghij gedaen hebt; dewelcke diesvolgens niet op en houdt van den bermhartigen Godt te bidden, dat hij ten lesten de zee beveele en de calmte weder geve; vertrouwende dat, als den vreede wederom sal gemaeckt zijn, er veel meer vrughten van goede wercken, aen dewelcke de halstarrigheyt der hartneckigen *) tot nogh toe een beletzel is geweest, die Provinciën sullen toevlo(e)yen. Ondertusschen heeft hij met verdiende(n) lof uwe wackerheyt gepresen, met dewelcke ghij u(w) aenbevoole(n) schaepskoy tot nogh toe hebt bewaert en besorght, mitsgaeders oock u(w) vurigen yver, om desen Heyligen Stoel en Oatholieck geloof dienst te doen. En hoewel hij siet dat ghij soo loffelijck loopt in de loopbaan, dat hij sigh laet voorstaen, dat ghij geen aenwackeringh van noode hebt, noghtans omdat de aenmoed(ig)ing van de vaederlijke stem aen vroome ziele(n) altijts iets pleegt toe te brengen, vermaent Sijn Hijligheyt ü E. wederom mits dezen en verweckt ü E., dat ghij u(w) opgeleyde ampt met een onversae(g)ht en cloeck gemoet voortgaet stantvastigh uyt te voeren en u dat altijdt voor ogen stelt, dat (voor) alle arbeydt, alle ellenden, eyndelijck alle perykulen, (welke) voor de waerdigheyt van den Apostoliken Stoel ende de beschermingh van de Catholike Religie ghij sult onderstaen hebben, U den

') In ’t H.S. stond hier; harneckinge.

Sluiten