Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ritate nostra communices. Datum Bruxellis, 24 Januari! 1729.

(get:) J. Archipiscopus Corinthiensis. De mandato Ill“‘ ac Eev“* Domini mei:

(get:) Joseph Adami, secretar.

Een gelijkluidend afschrift, gewaarmerkt door „J. van den Steen Protonotarius Ap'’®“®” en naast bet oorspronkelijke bewaard, doet zien, dat hetzelfde bevelschrift met gelijken last is toegezonden aan den Aartspriester van Holland en Zeeland.

Dit en voorgaande stukken zijn ontleend aan ’t archief der R. K. kerk te Maarsen.

Eer we gewagen van bet slot des levens van den achtbaren Aartspriester, zij bier nog gemeld, dat door zijne zorg bet brandpunt der statie van buiten de Tolsteegspoort naar binnen werd overgebracbt en gevestigd achter de Twijestraat. Hier werd sinds dien gekerkt op een bovenhuis ter plaatse waar nu de Sint Maartens-kerk staat.

Het overlijden van aartspr. van Hees valt op 2 Juli 1731, zooals in dit Archief, I bl. 311, terecht wordt betuigd. In deel XVHI bl. 116 heb ik bezwaar daartegen ingebracht op gezag van een getuige die onwraakbaar scheen, maar inderdaad dit niet was, zooals nu blijkt. Want al getuigt bet doodenboek der Twijestraats-kerk ook beslist: „Den 22 Juli [l73l]gestorven den Seer Eerw. Heer M. van Hees” .... toch slaat dit blijkbaar erneven. Op 16 Juli 1731 schreef de boogeerw. Vincent. Montalti, die toen de nuntiatuur te Brussel waarnam, aan Q. Ram van Schalkwijk pastoor te Montfoort: „Cum per obitum D“ Martini van Hees

Sluiten