Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Allerwaarschijnlijkst evenwel moet dit reeds minstens vier jaren vroeger het geval zijn geweest, omdat de Katholieken van Ankeveen toen reeds hunne geestelijke verzorging van Mr. Adrianus van Oorschot, den pastoor der Sint Geertekerk te Utrecht ontvingen. Deze ijverige Apostel immers, „de tweede Odulphus van ons „vaderland, de parel der priesteren, die geen arbeid „weigerde te onderstaan,” (Hist. ofte Beschr. van 't mrechtsche Bisd. I. 327) was omtrent het j aar 1600 van Utrecht uit, waar hij duurzaam gevestigd bleef, zijn zendelingswerk over het Gooiland begonnen, nadat dit in de eerste tijden der Reformatie, zooals de Apost. Vikaris Philips van Rooveen in zijne „Brevis Descriptie” getuigt, achttien jaren lang van eigen herder verstoken was goweest. v. h. Aartsb. I. 388). En dat nu het kerspel Ankeveen ook in dien gezegenden arbeid van dien waardigen priester ruimschoots gedeeld heeft, vinden we nadrukkelijk bevestigd door hetgeen Franc, van Dusseldorp in zijne „Annales" onder het jaar 1602 omtrent Ankeveen heeft aangeteekend:

«Dominus Hadrianus cum Domino Alexandro Lamswiert in «Anekevene circa finem Novembris coacti sunt a rusticis cele«brare in ecclesia et publice concionare de nocte etiam signo «campanae ad hoe dato ; verum haec res majoris turbae causa «fuit, ut anno sequenti dicemus» (p. 325.)

«Hieme praeterita dominus Hadrianus ab Oirschot semel atque cdterum in pagum Anckeveen religionis exercendae causa excur«rerat, ibidemque, quod nullus in toto pago esset haereticus, «aperta ecclesia signoque campana dato concionatus fuerat, mis«sam vesperasque cantarat. Instante itaque festo Ascensionis «Domini iterum eundem ut redeat requirunt. Aderam tune casu, «monuique rusticos, ecclesiam ne aperirent, sapere enim hoe «publicum religionis exercitium, nee Ordines toleraturos; verum «rustici, ad suos reversi, d. Hadriano persuadent, in templo ut «concionem habeat, sacrumque faciat. Quoniam vero pagus iste «pro dimidia parte ad Hollandos, pro altera dimidia ad Trajec-

Sluiten