is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevond. Deze kapel werd daarna ter eere van St. Barbara prachtiger opgebouwd door Henric Houberch (t 1429); daar hierbij een tweede altaar werd gesticht, zal dit „magnificentius extruere” wel hebben bestaan in de vergrooting der kapel met eene travee voor dat tweede altaar, in de uitlegging der bibliotheek boven en in bare inrichting tot groote sacristie; daar deze sacristie zich over de gebeele diepte van den uitbouw uitstrekte, kan zij inderdaad grooter geweest zijn dan de oude sacristie ten noorden van bet koor, die ook door de plaatsing der bibliotheek beperkt was.

Reeds vroeger merkten wij op, dat de hoogte van de vensters der zijkrypten niet overeenkomt met die van de vensters der groote krypt, die dus uitgegraven moet zijn. Daar ook de sacristiën dus booger dan bet koor lagen, werd eene trap van daar naar bet koor noodig; die trap kan dan aan de zuidzijde aanleiding gegeven hebben tot bet maken van eene vierde benedentravee, zooals sommige der opstandteekeningen (die vier ramen in dezen uitbouw aangeven) waarschijnlijk doen achten.

De afmetingen der zooeven besprokene gebouwtjes naast bet koor zijn geheel onzeker. De oude plattegrond is bier totaal misteekend en komt niet overeen met de opstandteekening, terwijl geen enkel gegeven nadere opheldering geeft. De tweede plattegrond, die (in tegenstelling met de eerste) den toestand boven aangeeft, is te schetsachtig om hem te volgen. Voor den plattegrond kon dus bier alleen de waarschijnlijkste oplossing gezocht worden.

Hoewel de rechthoekige afsluiting der beide sacristiën aan de oostzijde architectonisch (vooral met bet oog op de daar aanwezige trap) niet zonder bedenking is, geven echter èn plattegrond èn opstandteekening