Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

swaren, uuyt te winnen off aen heur te houden, den convente voerscr. toebeborende, oft datae enicb verwin oft recbtvorderingbe gedogen, sonder al te voeren onsen rentmeister ende administrateur daervan te verwittigen ende onsen consente daervan te hebben. Ende sullen metten eersten enigbe deputeren, die met den gemeyne crediteuren overcommen ende van beuren schuit hemlieden contentement geven sullen. Ontbieden ende bevelen voorts allen pecbters, tbiendenaers ende andere scbuldenaers, aen niemants banden te betalen, dan aen onsen rentmeister Peter van Winssen, dien wij totten ontfanck van de schulden, tbienden, pachten ende anders, den convente voorscr. aengaende, committeren. Bevelende denzelven wel ernstelicken , den pachters ende scbuldenaers met alle reele executie te vervolgen, als men beeren domeynen is doende. Des sall hij als een goet rentmeister hem draegen ende van sijnen ontfanck ende uuytgeven goede reeckeningbe doen dien van den convente, ten bijwesen ende overstaen van onsen gecommitteerden. Ende sall die voerscr. rentmeister van dese doen insinueren die van Bommell, Beest ende Reynoy ende elders daer het noede is, om gepubliceert te worden, des noot sijnde; want des is onse goede meynongbe ende begeerte. Des toirconden hebben wij desen met onsen naem geteekent ende onsen segell daeronder doen opdrucken.

Gedaen tot Gendt, opten XXII®" dach Novembris XVc ende eenentachtentich.

Naar eene simpele copie van de hand van den rentmeester Peter v. Winssen.

( Wordt vervolgd).

Heeswijk, 10 Maart 1898.

Fr. W. Hoevenaars, Ord. Praem.

Sluiten