Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Utrecht sall werden gepubliceert het placcaet aen de Staten Generaal, nopende de vooraeide Eoomache gesinden ingestelt ende voor desen gepubliceert geweest. Actum ut supra.

Publicatie, op ten 11'*®“ Octohris 1630, met adsistentie van den Officier Deuverden van Voort en Isendoorn, Schepen.

Alsoo men dagelycx bevint, dat hoe langhs soo meer, binnen dese stadt ende de vryheyt vandyen, comen ende hun onthouden verscheyden Jesuiten, priesters, monnicken ende andere geordende persoenen van de Roomsche gesinden, dat oock veele schadelicke Conventiculen der voorseide Roomsgesinden alhyer seer licentieuselick ende vermetelick gehouden werden, alles contrarie de placcaten der Ho: ende Mo: Heeren Staten Generael der vereenichde Nederlanden, ende sonderlinge die van jare 1612 ende 1622, waertegens hoochnoodich dient voorsien te worden, soo ist, dat de Regierders der Stadt Amersfoort tot voorcominge ende weeringe van dien hoochnoodich geacht hehhen te statueren ende ordonneren, statueren ende ordonneren hy desen:

In den eersten, dat alle Jesuiten, papen, priesters, monnicken ende alle andere geordende persoonen van de voorseide Roomsche gesinden, die t’sedert de publicatie van het voorseide placcaet de anno 1622 binnen dese stadt ende vryheyt van dien metterwoon syn gecomen, ofte here residentie alhyer genomen hebben, t’sij ofte selve ingeboornen syn ofte nyet, binnen ses dagen na de publicatie deses uit deser stadt ende vryheyt van dyen sullen moeten vertrecken, sonder immermeer daer weder inne te comen, alles conform den voorzeiden placcate.

Sluiten