Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en confereren bij desen mede voor den tijt dat de voorseide vycarie vacant is geweest, aen en ten behoude van Maurits Jans Ooop omme deselve sijn leven lanck te possideren ende te genieten. Des hij gehouden blijft sich te reguleren nae de ordonnantie bij de Ed. Mo. Heeren Staten slants van Utrecht op de Vicarissen gemaect en noch te maechen. Actum den 10 Septemb. 1630. Onder stont. Ter ordonnantie van Heeren Burgemeester voornoemt geteeckent J. van Nypoort.

Qehoort de propositie van Heeren Procureur-generaal van Hove van Utrecht, de Regeerders verstaen, dat men sal versoucken copie van de sententie en informatien tegens Mr. Willem Blom en nopende de persoon van Jordanus van Wencum bij den voorzeiden hove alhier geremitteert ende jegenwoordich sittende opte gijselcamer, ordonneren den Heere officier over te nemen de informatien tegens denselvcn Jordanus genomen met alle de munimenten dtoe dienen en jegens denselven metten eersten eijsch te doen en conclusie te nemen omme ten diffinitive geprocedeert te worden. Actum in den Raedt extraor dinar is geladen opten May, 1632.

Policie, den XVHH®“ Novembris 1633.

De Regeerders interdiceeren mits dezen Henrico Welsingio tegens de ware en openbaere en gereformeerde religie en derselver publicque bedienaers met eenige hevige woorden uyt te voeren ofte op wagens, carren, in schepen, schuyten ofte eenige andere compagniën waer het sonde mogen wesen, in disputen aenhangende deselve religie ofte andersints ter oorsake vandien te gehruycken eenige woorden ofte termen,

Archief XXV.

28

Sluiten