Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleenlick is geproportioneert geweest en gestelt naer teneur vande propositie, laetende de placcaeten op de Roomsgesinden in haer geheel, en mits desen deselve Religieusen ordonnerende haer strictelick naer den inhoude van dien te reguleren, opte poene daerinne en inde voors. resolutie begrepen, consenterende den Secretaris aen de Praedicanten hiervan en vande bovengemelde resolutie te laeten volgen extract. Actum ut supra.

Politie, den April 1638.

De Regeerders interdiceren, mits desen wel expresselick de twee maechden als contsierges in St Agatha convent alhier metter woon getolereert wordende, te gedongen, dat in het selve convent eenighe priesterdienst geschyede off vergaderingen gehouden worden, op poene van daer uyt geset te worden. Ende met den daet te vervallen vande jaerlickse alimentatie haerluyden toegevoecht. Actum ut supra.

De Regeerders lasten mits desen Johan de Wijs, Oameraer inder tijt en Jor Arent van Wijnbergen als rentmeester van St. Agathae convent het alhaer in de Spincamer van het selve convent noch staende, te doen amoveren en het selve neffens de ornamenten en alle andere mobilen, daer de papistische superstitie mede geoefïent can worden, te samen te verbrengen inde paters Oamer, ende daer binnen op te sluyten, ende iuacces te maecken de plaetsen in het selve Convent, die tot de oeffening vande vo'orseide superstitie plachten te worden gefrequenteert. Actum ut supra.

Politye, den XXIIP*®" Aprilis 1638.

Gehoort het aengeven van Dais Suynslipher en Pavio, predicanten vande incruypingen ende practycquen, die

Sluiten