Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

interessant voor de kenschetsing der zeden van hnn tijd. Jan Kalff beschrijft en tracht te verklaren een pas ontdekte muurschildering in de kerk te Westerwijtwert, vermoedelijk uit de 14e eeuw. L. Knappert verklaart een zegel van het jaar 1332, waarop Sint Maarten staat afgebeeld, als een verkerstening der Wodan-mythe. C. H. Peters levert een uitvoerige beschrijving van het merkwaardige kerkje te Stedum, dat omstreeks 1225 gebouwd en na 1878 met subsidie der Regeering gerestaureerd werd, alsook van de hoogst zeldzame polychromie daar, welke in frisscbe schoonheid nog bijna geheel haar middeleeuwsche gewelfschildering gejaarteekend en wel zien doet. Benige phototypische afbeeldingen luisteren dit artikel op.

Een inhoudsopgave en een Index der tien eerste jaargangen van den Groningschen Volksalmanak zetten aan dezen jaargang nog des te meer waarde bij.

Katholiek, De. (Dl. CXIV, Juli—Augustus 1898).

W. F. N. van Rootselaar geeft blz. 39—56 een levensbeeld van Joannes Cornelis Gesselius, die in 1574 benoemd werd tot Rector van bet Gymnasium te Amersfoort en dit ambt bekleedde tot aan zijn dood ten jare 1627, ofschoon hij tegen alle pressie in herhaaldelijk verklaarde katholiek te zijn en te willen blijven.

Ooerijsselsch regt en geschiedenis, Vereeniging tot beoefening van, ’t Lantrecht der Twenthe declareert door Mr. Melchior Winhof. Bewerkt door Mr. R. E. Hattink (Zwolle 1898). I. 117 blz.

Melcbior Winhof -j- na 1574, de grootvader (langs moederlijke lijn) van Philippus Rovenius, stelde dit wereldlijk landrecht naar oude aktestukken samen. Slechts enkele kerkelijke zaken staan daarlusschen verspreid, o. a. het kapittel: «Van den kloosteren». De landbrief van Twentbe, ten jare 1365 door bisschop Jan van Virneburch gegeven , volgt als Aanhangsel.

Repertorium Germanicum. Regesten aus den papstlichen Archiven zur Geschicbte des Deutschen Reiebs und seinen Territorien im XIV. und XV. Jahrh. Pontificat Eugens IV. Unter Mitwirkung von Job. Haller,

Sluiten