is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item eenen leedertrap.

Item drie scabellebancken.

Item twee oude tafelen zonder scraghen op die cassen leggende, dair men die cappen inne plach te leggen.

Item drie stukken van die dwelen opt die altaren van tchoir.

Item diversche stucken van rommelinghe,

Beneden in de kercke.

In den eersten tbeeld van onser Liever Vrouwen in de Zonne aen yseren roeden hanghende tot indt verhemel van den kercke mit oude roode gardijnen-

Item drie roode stucken van gardijnen voer Sinte Fredericus, Bonifaes ende Salvator hangende.

Item noch eenighe yseren roeden hangende tot indt verhemelt van den kercke, daer een coperen crone mit candelaers aen pleeght te hanghen.

Item eenen predickstoel.

Item die zitbancken rontsomme tot sessen oft seven indt getal.

Aen de noirtzijde.

In den eersten een lessenaer.

Item een zitbanck.

Item seven ghemartelde kisten.

Item een scherm mit een zitten.

Aan de zuytzijde.

In den eersten drie kisten.

Item ses zitbancken ende twee zitkisten voer tcapittelhuys.

In de proestencapelle.

Een kiste mit ghestoelte ende zitbancken als van oudts dat gemartelt (is).