is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1900, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Floris Berthold, heer van Mechelen, voor hem en de zijnen van den hoogedelen vorst, den heer grave van Henegouwen enz., dat hij in eerlijkheid zich verbindt, om zonder booze uitvluchten, noch in ’t geheim noch in ’t openbaar, of zelf of door de zijnen hulp en bijstand te verleenen aan mijnheer den bisschep van Utrecht noch aan die van het bisdom, integendeel zal gedoogen en dulden dat de Hollanders, die den heer Floris willen bijstaan, dit mogen doen zonder afkeuring.

Heeft de eischer, die blijkbaar de kracht van zijn arm zoowel als van zijn recht gevoelde, op zijne vorderingen voldoening erlangd? Voor het meerendeel, meen ik, mag het antwoord bevestigend luiden.

1) V. Mieris, II bl. 330. Met ernstigen toeleg heb getracht den zin van dat Waalsch te achterhalen en met juistheid te verdietschen; maar dat ik soms in mijn pogen te kort schoot, zou om de vele moeilijkheden mij niet bevreemden. De uitgever plaatst het stuk in 1323. Geheel ten onrechte. Want de tweede oorkonde die er op volgt, zegt met klare woorden, dat bisschop Willem te zijner eerste rustplaats in de oude Kathrijne-kerk zestien jaren lag, dus tot in 1317 maar verder niet. Nu blijkt uit het voorgaande stuk zelf, als men a vergelijkt met e, dat bij het verschijnen ervan de bisschop nog lag in de Kathrijne-kerk. Dus werd het gegeven minstens in 1317. Maar we klimmen met vasten voet nog hooger op. Op bl. 153 van hetzelfde Charterboek gaf V. Mieris ons eene oorkonde van 10 Maart 1315/6, waarbij Floris Berthold zijne heerlijkheid van Mechelen verkoopt aan Willem graaf van Holland en Henegouwen. Hieruit volgt, dat ons stuk moet gegeven zijn voor 10 Maart 1315/6, anders had onder h Floris Berthold geen heer van Mechelen kunnen heeten. Zelfs meen ik, dat we tot omstreeks het einde van 1310 mogen terug gaan. Want uit het Bullarium Trajectense 11, Appendix, no. I blijkt, dat bisschop Gni van Avenues op 9 April 1311 te Avignon kwijting erlangt voor betaalde schulden van bisschop Willem, welke naar allen schijn door hem waren overgenomen krachtens den onder g gestelden eisch.