Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voers. schole te aan veerden: ten waar saack dat mijn Heere M. Willem van Diemen eerst van deselffde saack gesproocken soude hebben mit mijn E. Heeren de Commissariën Seminarii voors. ende mit mijn E. Heeren het capittel van den Dom ende mijn E. Heere de Dom-scholaster, alsoo M. Willem van Diemen als gedeputeerde in derselve saack verhoopten dat hij binnen korten dagen mijn E.'Heeren de Commissariën voors. ende mijn E. Heeren van het capittel van den Dom ende mijn E. Heere den Dom-scholaster soude moegen reconcilieeren ende vereenigen. Ende ten anderden soo heb ick Hieronymus voers. geantwoirt mijn E. Heeren des Seminarii Commissarys: dat ick beeter gesint soude zijn tot de conditie van mijn E. Heeren de Commissariën mijn geproponeert: Waart alsoo dat der een offt twee bequamen lectores, te weeten als M. Harmen Glycerius ende M. Jan praefectus Collegii Willebrordiani meede worden aangenomen om te vervullen de plaetsschen van drie lectores dewelck voor Paesschen nu lestleeden de voors_ schole verlaten hebben. Verhoopende dat duer sulcke middel de eere ende profijt des voers. schole soude moegen worden gepromoveert ende dat oock wij lectores (welck zeer dienlick is tot deeser saack) vrundelick accoort ende correspondentie mit den anderen soude moogen hebben. Aldus mijnen cleijnen dienst ende arbeijt mijn E. Heeren de Commissariën ende de geheele gemeent van deeser stat steede tot allen tijden behouden behoirlijcke arbeijtsloon offereerende ende recommendeerende. Actum tot Utrecht. Ten huijse van mijn E. Heere Johan van Hoogelande deecken tot S. Mariën in praesentie voor mijn E. Heeren de Commissariën des voors. Seminarii, die aldaar ver-

Sluiten