Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en geschikter* dan haar mededingster in de Heerenstraat. 1) Maar in 1774, na opheffing der Jezuïetenorde, ging zij aan de secuHere geestelijkheid over, die haar sindsdien -ook behouden heeft

In het jaar 1840, terwijl daar ViCTOR Rademaker pastoor en GijSBERT Schoonderbeek kapelaan was, werd dan het onaanzienlijke huis kerkje der Cathrijnesteeg voor goed opgeheven. Want toen was het overbodig geworden, omdat de Cathrijnekerk bij koninklijke beschikking voor het algemeen gebruik der Katholieken werd afgestaan. De verhuizing had plaats op 24 October.

Pastoor Rademaker heeft veel gedaan, om de eeuwenlang verwaarloosde kerk weer in nieuwen, aan den Roomschen eeredienst passenden luister te herstellen. Zijn heugenis wordt nog erkentelijk bewaard door tal van bejaarde Utrechtenaars en blijft voor vergetelheid behoed door een gedenksteen, die het volgende opschrift draagt:

Anno CI3IOCCCXLI

HIC RETRO POSUIT

Restaurationis monumenta

ViCTOR Rademaker

R. C. Pastor.

Toen paus PiUS IX, door zijn Bulle van 4 Maart 1853, de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland herstelde, verhief hij den oudsten nog katholieken tempel van Utrecht, de Catharijnekerk, tot metropolitaankerk.

De eerste Aartsbisschop, Mgr. JOANNES ZwijSEN,

1) Vgl. Archief Aartsbisdom Utrecht V, 188 en XIII, 330—331, en 367.

Sluiten