is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1901, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gymnasium te Amsterdam Dr. F. A. Stoett, toen nog Candidaat in de Nederlandsche Letteren te Leiden, met vriendelijke welwillendheid vervaardigd ten behoeve van Dr. J. G. R. Acquoy, doch na den dood van dezen tegelijk met vele andere „Windeshemensia” in 1897 overgegaan naar de Koninklijke Bibliotheek i). Bedoelde kopie, in hooge mate mate nauwkeurig heeft niet minder dan het origineel zelf uitstekende diensten mij bewezen.

Dat ons handschrift, waarvan geen tweede exemplaar schijnt te bestaan, afkomstig is uit het bekende Meester-Geertshuis te Deventer, werd alreede gezegd, en blijkt uit de mededeeling op het aan fol. i voorafgaande schutblad: „Dit buxken hoert toe den susteren van meyster gerijts huys toe deuenter.”

In de eerste helft der vorige eeuw was het het eigendom van den geleerden Frieschen taalvorscher en oudheidkundige Dr. J. H. Halbertsma van 1822 tot zijnen dood in Februari 1869 Predikant bij de Doopsgezinden te Deventer: diens naamstempel staat

Verg. de Lijst der Handschriften en Boekwerken, waarmede de Koninklijke Bibliotheek door schenking, ruil of aankoop in iBg7 is vermeerderd geworden fin Verslag.... der Kon. Bibl. in het jaar iBgl, ’s Gravenh. 1898), blz. 50.

2) ledere bladzijde en iedere regel dezer „Kopie” bevatten altijd evenveel als de overeenkomstige bladzijden en regels in bet bandschrift.

2) Zie over bem: Dr. Jusius Hiddes Halbertsma, zijn leven en geschriften. Voorlezing in het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, van W. Eekboff. Met aanteekeningen en bijlagen, benevens herinneringen aan Dr. f. H. Halbertsma, van Mr. B. W. A. E. Baron Sloet tot Oldbuis. Leeuwarden, 1869. Van deze „ Voorlezing” met „Bijlagen” beb ik bij de samenstelling van mijne „Inleiding op het mamiscript” een dankbaar gebnrik gemaakt.