Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lii 1808 ontving de stad ïiel een bezoek van Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Z. M. bezocht de openbare gestichten en scholen, woonde de godsdienstoefening bij in de Roomsche kerk en stelde bij zijn vertrek den pastoor 500 gld. ter hand. In Januari van het volgend jaar herhaalde de milddadige vorst zijn bezoek, om ooggetuige te zijn van de rampen, door de overstrooming veroorzaakt, en persoonlijk den nood te lenigen. Een achthonderdtal landlieden hadden met hun vee binnen Tiel een onderkomen gezocht, maar dierven alle middelen van bestaan. Om de ellende eenigszins te verminderen, werd een bededag gehouden, waarna een collecte bij de verschillende gezindten. Uit de opbrengst dezer collecte kan men opmaken, hoe onbemiddeld de katholieke gemeente was, want evenmin als thans, zal het haar destijds aan liefdadigheidszin niet ontbroken hebben. Bij de Hervormden werden ingezameld 107 gld., bij de Joden 9 gld., bij de Katholieken 2 gld., min vijf duiten.

Toen dan ook pastoor Hermans door den aanwas zijner gemeente, die in 1815 844 lidmaten telde, zijn kerkje noodzakelijk moest vergrooten, zag hij geen kans, dit plan te verwezenlijken dan door een beroep te doen op de milddadigheid van Koning Willem I. Z. M. beantwoordde het request met de vorstelijke gift van ,5000 gld. terwijl de geheele verbouwing op 9709 gld. te staan kwam. Den November 1818 werd de kerk plechtig ingewijd. Aan het verslag der Arnhemsche Courant No. 144, ontleenen wij omtrent deze plechtigheid het volgende:

»Ue Eerw. Heer H. vau Dries, pastoor te Cabauw hield een «breedvoerige leerrede. Hij boezemde bij deze gelegenheid tevens >de vurigste wenschen uit voor het heil van Z. M.'s Persoon en

Sluiten