is toegevoegd aan uw favorieten.

De maasgouw; Limburg’s Jaarboek voor Geschiedenis, Taal en Kunst jrg 54, 1934 (49), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54e JAARGANG

Afl. 3

MEI-JUNI 1934

DE MAASGOUW

LIMBURG S JAARBOEK VOOR GESCHIEDENIS, TAAL EN KUNST

PRIJS PER JAARGANG : Voor de leden GRATIS. - Voor NIET-leden: in Nederland 4.— Gld. Voor 't Buitenland 5.—Gld. Giro-nr. v. Limburg's Geschied- en Oudheidk. Genootschap : 167280. ADVERTENTIËN : 10 cent per regel. De nadruk van artikels buiten toestemming der schrijvers is verboden.

UITGEVERS : BOOSTEN & STOLS, O. L. VROUWE PLEIN 23, MAASTRICHT.

REDACTIE: DE HEEREN Dr. P. DOPPLER, Prins Bissch. singel, Maastricht. Dr. G GORRIS S.J., Tongerschestraat, Maastricht. Louis Baron de CRASSIER, Limmel.

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN.

Op de ledenvergadering van 30 Mei 1.1. zijn tot lid van het Bestuur gekozen de heeren : Pater Dr. G. Gorris S.J., Dr. H. Kessen en Jhr. Dr. E. O. M. van Nispen tot Sevenaer en voor den Kring Ven lo : Mr. P. L. J. M. A. Muller.

Tot Voorzitter werd gekozen de heer J. Schaepkens van Riempst.

Het Bestuur is thans samengesteld als volgt: J. Schaepkens van Riempst, voorzitter. Mgr. Dr. P. L. J. van Gils, ondervoorzitter. Dr. H. Kessen, secretaris. Mr. P. L. J. M. A. Muller, penningmeester. Jhr. Dr. E. O. M. van Nispen tot Sevenaer, conservator. Louis Baron de Crassier. Dr. P. Doppler. Th. Dorren. J. A. Hoens. J. Huysmans.

Mr. P. Lamberts Hurrelbrink. W. Sprenger. Jos. van Wessem.

B IJ D R A G E N.

NAAMLIJST VAN DE LEDEN EN SECRETARISSEN DER VOORMALIGE KAMERS VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE MAASTRICHT.

De oudste Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht is er van 21 Augustus 1817 tot 1 Juni 1852 geweest en verving de Consultatieve Kamer van Fabrieken en Trafieken — een Kamer enkel voor de nijverheid 1) — door de Franschen ingesteld. Zij bestond uit negen, later uit twaalf leden. Zoowel de leden als de secretaris der Kamer werden door den koning uit een voordracht van drie personen voor iedere vacatuur, door de Kamer ingezonden, telkens voor drie jaren benoemd, de secretaris bij voortduring buiten de leden. De Kamer koos jaarlijks uit haar midden den voorzitter en ondervoorzitter.

A. De oudste Kamer van 1817 tot 1852.

a. Voorzitters: Willem Jan Lodewijk Hennekens, 11 Oct. 1817 — overl. 6 Juni 1827. — Johan Rouffaer, 11 Aug. 1827 — overl. 6 Jan. 1834. — Jacob Bemelmans, 12 Maart 1834 — 1 Juni 1852.

b. Secretarissen: Johan Lodewijk Deplaie, 25 Dec. 1817 — 18 Maart 1823. — Jan Dominicus Geurts, 18 Maart 1823 — overl. 30 Maart 1850. — Mr. Leopold A. D. Nijpels, 27 April 1850 — 1 Juni 1852.

c. Leden:

1. Hendrik Haenen, apotheker-drogist, 21 Aug. 1817 — overl. 1 Jan. 1821. — Jan Gabriel Cazaux, zout- en zeepzieder, 21 Mei 1821 — overl. 31 Dec.