is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (2e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

BEN MERKWAARDIG OVERHEIDSPERSOON

en andere bepalingen te verzekeren en de hand te houden aan de straffen, op het niet naleven daarvan gesteld, waren er opzieners aangesteld, die de venters of kleinhandelaars moesten narijden. De opzieners bepaalden de maximum-prijzen; en elke opkooper, die meer eischte, was aan zware straffen onderworpen.

Nu was die soort van ambtelijke bemoeizucht sinds lang in Europa algemeen in zwang geweest, en had de groote wisseling tusschen vraag en aanbod een zoo verkeerd stelsel allerwege meer en meer bemoeilijkt; maar toen graaf Pufio en rostro het oppertoezicht over die aangelegenheden in Sevilla had erlangd, was de oude last verzwaard door iets, dat een nieuw gewicht in de schaal legde. Dat was de overvloed van gouden en zilveren staven, die, dank zij de veroveringen in de Nieuwe Wereld, meer en meer de schepen bevrachtte, waarvan zeer vele den Guadalquivir opzeilden, en hun kostbare lading deden blinken op de lachende kaden van Sevilla. Men behoeft geen staathuishoudkundige te zijn, om te beseffen, dat die overvloed van geld aanleiding moest geven tot verhoogden leven^tandaard, en deze weer tot verhoogde prijzen, 't Werd voor de opzieners in Sevilla een wanhopige taak, de lage prijzen der levensmiddelen te handhaven. Toch wanhoopte Pufio en rostro niet, om den ouden staat van zaken op dit punt te doen voortduren. Daarom besloot hij de ongelukkige venters of liever opkoopers met evenveel strengheid te behandelen als hij vroeger tegenover dieven en landloopers had aan den dag gelegd.

Daar hij zich overtuigd hield, dat de opzieners niet streng genoeg te werk gingen, beval hij, dat de eerste de beste overtreder onder „de venters" voor zijn aanschijn zou worden gebracht. Zoodra hieraan was gevolg gegeven, liet hij den armen zondaar, onder bedreiging met twee honderd slagen, zweren, hoe dikwijls hij reeds op overtreding was betrapt; waarop de man bekende, dat het viermaal geschied was. De graaf ontbood nu het Keurenboek, en toonde hem, dat de straffen crescendo gingen, en dat op de derde overtreding verbanning uit Spanje was gesteld. Nu dat geschied was, bedreigde de strenge magistraat hem