is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (2e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TUSSCHEN ENGELAND EN FRANKRIJK..

183

eischt worden. Deze voerloopige concessies zijn op 2 Augustus 1883 vervallen, hetgeen de zaak natuurlijk nog ingewikkelder maakt,

Op het vasteland van Europa dacht men algemeen, dat de maatschappij Watkin in April 1882 werkelijk het werk o-estaakt had; dit was echter niet het geval. Men gal het bevel tot staking om den aandeelhouders geld te besparen, daar het niet zeker was of er een definitieve concessie voor den tunnel gegeven zou worden, en om de kroon het eigendomsrecht op den grond onder zee te verzekeren. De aandeelhouders wilden hun geld nu eenmaal uitgeven en beweerden bovendien, dat de regeering het recht niet had hun de voortzetting van het werk onder de zee, tot op zekeren afstand te verbieden. In Juli en Augustus diende de zaak voor den rechter en het slot was, dat Watkin zich verbond de boring te staken, terwijl hij zich het recht voorbehield over de vraag omtrent het eigendomsrecht later een rechterlijke beslissing uit te lokken, omdat zijn advocaten beweerden, dat de bodem der zee met aan de kroon behoorde maar aan den eersten den besten, die hem m bezit nam. Het werk werd in het midden van Augustus gestaakt; men was in dien tusschentijd echter zeer vlijtig geweest en de proeftunnel had een lengte van meer dan 2 kilometer bereikt. Aan den franschen oever werden de boringen nog eenigen tijd voortgezet.

Wü drukken ten slotte de hoop uit, dat de meenmg, dat ware vaderlandsliefde zeer goed vereenigbaar is met echt kosmopolitisme, eindelijk algemeen zal worden gehuldigd en dat het vroeger of later mogelijk zal zijn, van Schotland naar Oost-Indië, of ten minste van Londen naar Constantinopel de reis te maken in een doorgaande spoorweg-coupé. De engelsch-iersche tunnel, waarvan wij m den aanvang van dit artikel spraken, zal zeker wel vroeger klaar zijn.