is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

EENE PROCLAMATIE 1N HOENAN.

Alleen als wij dat doen, komen de schatten in de mijnen ons werkelijk ten goede en kunnen wij de spoorwegen gebruiken niet alleen om in vredestijd onze kooplieden op één dag honderd uur ver te vervoeren, maar ook om, als een vijand mocht naderen, hem onze troepen met groote snelheid te gemoet te voeren. Daarom is in buitenlandsche staten het land met een net van nationale spoorwegen bedekt en ook wij moeten zulk een net hebben.

Waar nog geen spoorwegen zijn, moeten wij ze maken en waar ze door vreemdelingen gemaakt zijn, moeten wij ze onverwijld koopen. Doen wij zulks niet en laten wij de vreemdelingen met het maken van spoorwegen voortgaan, dan zullen zij ze zoo maken en exploiteeren, dat hunne kooplieden er het meeste voordeel van genieten en onze werklieden er niets aan verdienen, terwijl onze schippers zullen worden benadeeld. Verder zullen de vreemdelingen, als de spoorwegen hun eigendom zijn, soldaten kunnen zenden, schijnbaar om hun eigendom te bewaken maar inderdaad om op de loer te staan en in een onbewaakt oogenblik ons onverhoeds aan te vallen, om ons onder het juk te brengen.

Mitsdien moet van nu af aan geen vreemdeling vergunning erlangen om in ons land spoorwegen aan te leggen, maar moeten wij zelf aandeelen uitgeven, kapitaal bijeenbrengen en aan het werk trekken. Komt, laat ons geen oogenblik meer verzuimen !1

7. Vriendschappelijke betrekkingen met het buitenland onderhouden. Er zijn lieden in ons land, die zeggen, dat men aan vreemdelingen verbieden moet hun godsdienst in China te prediken. Weder anderen willen, dat men hun beletten zal, hier handel te drijven.

Voor zoover het streven van dergelijke lieden het gevolg

1) Men is in dezen zin werkzaam. De Chineesche regeering onderhandelt over den aankoop van den 750 kilometers langen spoorweg van Tiëntsin naar Tjsing-kiang en heeft de Amerikaansche concessie voor den 1470 kilometers langen spoorweg van Canton naar Hang-Chow teruggekocht, om den weg zelf aan te leggen. Bij de uitgifte der aandeelen waren de straten van Canton door de gegadigden versperd.

Vert.