is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SULTAN ABD-TJL-HAMID.

EEN KARAKTERSCHETS. i)

Het is voor Europeesche Christenen bijna onmogelijk om volkomen onpartijdig en waar te zijn bij het schrijven eener geschiedenis van het Turksche rijk. Alle Duitsche, Fransche en Engelsche geschiedschrijvers die daartoe pogingen hebben gewaagd, hebben in meerdere of mindere mate gefaald. Hammer von Purgstal, de beroemdste van deze allen, schreef tien dikke deelen en had daarvoor eene verbazende massa feiten verzameld. Hij kon Turksch lezen en spreken en kende de Turksche letterkunde beter dan eenig ander Europeaan. Doch met al zijne sympathie voor de onmiskenbare grootheid van de Turksche natie, beschouwde hij de gebeurtenissen in de Turksche geschiedenis met den blik van een Europeaan en kon hij niet binnentreden in de ziel van den Turk, of deze begrijpen. Zonder aarzelen durf ik zeggen dat tot nu toe geene enkele Europeesche letterkunde eene werkelijk goede geschiedenis van de Turksche natie bezit. Evenmin kan eenig Europeaan (met uitzondering misschien van den heer Vambéry) er zich op beroemen dat hij in staat is eene volkomen betrouwbare, onpartijdige, allesomvattende, ware karakterschets van sultan Abd-ul-Hamid te geven. Hij vormt een eenigszins samengesteld psychologisch probleem, en het verbaast mij niet dat hij niet begrepen en daarom in Europa algemeen ver-

1) Art. van Chedo Mijatovisj, gewezen gezant van Servië bij de Porte; het is ontleend aan The Forthnigbtly Review van Oktober 1906.