is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278

DE WEDERGEBOORTE VAN KROATIË.

Zij zou Kossuth hebben gediend, gelijk zij Tisza gediend had, en Wekerle van heden, zooals Wekerle van gisteren.

Indien de Hongaren zich in dit geval door eene kortzichtige staatkunde hadden laten leiden, zouden zij dus twee redenen tegen éene hebben gehad om zich met de Kroatische verkiezingen met haar verwachten uitslag: de overwinning der regeering van Pejatsewitj, niet te bemoeien. Zij hadden hunne terughoudendheid kunnen bewimpelen met den eerbied voor de naburige zelfregeering, en met hun afkeer om eene partij te bestrijden, die blijkbaar gewoon was hun bewijzen van onderdanigheid te geven.

Maar eenige maanden na het sluiten van een zuiver zedelijk verbond met de Kroaten, en daags na eene worsteling tegen de Kroon, die den geestestoestand van eene menigte vroeger zeer chauvinistische Hongaren veranderd en veredeld had, meende men in de kringen der Coalitie, dat het punt van eer en de staatkunde eene andere gedragslijn voorschreven. De schikking met de Kroaten had reeds uitkomsten opgeleverd; zij beloofde er nog meer, èn door het duurzame voorbeeld dat zij den anderen Transleithaanschen Slawen geven moest, èn door de stilzwijgende les, die zij aan het adres van Weenen bevatte. De staatslieden te Pest begrepen, dat er van deze poging noch een staatkundig programma, noch een blijvend zedelijk gevolg, ja zelfs geen begin van ontspanning in de HongaarschKroatische betrekkingen zou overblijven, indien zij de gelegenheid lieten voorbijgaan. Met een geest van welgezindheid en goede trouw ontving het kabinet Wekerle de voorstellen van nieuwe gedelegeerden der Kroatische oppositie, die inzonderheid belast waren het over de regeling der verkiezingen te onderhouden.

De samenkomst geschiedde te Pest in de maand April. Wekerle en de voornaamste kabinetsleden woonden haar bij. De Kroaten kregen de verzekering, in het bijzonder van Kossuth, „dat de Onafhankelijkheidspartij gezind was de vrije uiting van den volkswil in Kroatië te begunstigen, alsook om dit land in alle constitutioneele vrijheden en waarborgen te doen deelen, welke Hongarije voornemens was voor zichzelf te veroveren, als: algemeene en geheime