is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

350

DE GEVECHTSWAARDE DER ONDERZEEBOOT.

onderscheid tusschen beide soorten bespreken we straks —, dan zou het met de duikbooten den vijand in de Sont en met de andere onderzeebooten de daar ontsnapte britsche schepen vóór Koppenhagen kunnen aanvallen. Het noodig geoordeeld aantal torpedooten moet hieraan in beide gevallen worden toegevoegd.

De kleine staten, die geen eskader van moderne, d.i. groote pantserschepen kunnen onderhouden, kunnen geen zeeslagen leveren en moeten zich in het algemeen tot kustverdediging beperken.

De noodige maritieme middelen daarbij zijn torpedobooten en onderzeebooten. Het is de groote roem dezer kleine vaartuigen, dat ze den naam van „het wapen van den arme" met recht dragen mogen.

Alle werkelijke vredesvrienden moeten zich er over verheugen, dat in een wereld, waarin nog altijd macht boven recht gaat, aan de kleinen, aan de zwakken, zulk een wapen geschonken is.

Het zou een dwaasheid zijn, uit het bovenstaande te willen afleiden, dat er een tijd zal komen, dat onderzeebooten groote panterschepen vervangen kunnen of deze nutteloos of overbodig maken. De staten, die de groote schepen betalen kunnen, zullen hunne kracht daarin blijven zoeken. Wat ons vaderland betreft, zou het betoog van den heer Laubeuf daarop neêrkomen, dat voor de marine ter verdediging van het rijk in Europa in het algemeen van slagschepen en pantserkruisers zou moeten worden afgezien en, behoudens gepantserde en ongepantserde vaartuigen voor speciale plaatselijke doeleinden, met torpedobooten en onderzeebooten zou moeten worden volstaan.

Bij de hier medegedeelde beschouwingen is stilzwijgend aangenomen, dat de tegenwoordige onderzeebooten reeds voldoen aan de eischen, die men aan dergelijke vaartuigen behoort te stellen.

In hoever dat het geval is, kunnen we op grond van het aan den aanvang opgemerkte, niet met zekerheid zeggen. Om er ons eenigszins een oordeel over te kunnen vormen, gaan we nu over tot eene nadere beschouwing omtrent de rol van onderzeebooten in haar tegenwoordig stadium van