is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (3e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406

DE WAARHEID OMTRENT DE FRANSCHE

dit opzicht de goedkeuring zal wegdragen van alle in Tunesië wonende rechtgeaarde Franschen. De kolonisten, die de inboorlingen tegen ons ophitsen, — bespeuren die dan niet, dat ze hun eigen belang met voeten treden, als door hun toedoen de veiligheid, die de eerste voorwaarde is van de ontwikkeling onzer kolonisatie, op losse schroeven wordt gesteld? !

Indien onze regeering geen paal en perk sterk stelt aan den overmoed van die slechte Franschen, die onze roemrijke vlag onteeren, zoo ziet het er slecht uit met de toekomst van dat schoone land. Een handvol gehate Franschen zal dan op den duur niet bestand zijn tegen een paar millioen Mohammedanen en Joden, om niet te spreken van Italianen, Malteezers en Grieken.

Tot slot van dit hoofdstuk volgt hier een treffend historietje, ontleend aan Gaston Deschamps.

Mijn confrater bevond zich in 1896 te Kef1. Ter eere van de karavaan, waarmee hij reisde, zou een groote fantasia worden gehouden. Ik geef Deschamps het woord.

wOp een plein ontmoet ik een kolonist, een vrij aanmatigend, opgeblazen, zelfgenoegzaam heerschap, zooals we er in Algerië zooveel hebben. Op onverschilligen toon vertelt hij mij een ongeval, daar juist aan een inlander overkomen : in een steekspel was een inlander gevallen, en had zich erg bezeerd. Hij werd in een stal door lieden van zijn stam verpleegd. Toen ik den verhaler aanspoorde om een officier van gezondheid er bij te sturen, riep hij uit:

„Bah! Laat maar waaien! Wat komt zoo'n vent er op aan ? !"

— Kort daarop ontmoette ik een jong officier, waarmee ik had kennis gemaakt, en vroeg ik hem, of hij zich niet al te erg verveelde.

„Dat kan er naar zijn:" — was het antwoord — „soms voel ik wel wat heel duidelijk, dat ik niet in Frankrijk ben."

„Maar u hebt toch wel conversatie met ambtenaren?"

„Die zijn er hier bijna niet."

1) Deze stad ligt precies op 36 gr. N.B., nabij de Algerijnschegrenzen.

Vert.