is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTPLOFFINGEN VAN LUCHTBALLONS.

133

van 900 meters, waarbij de luchtschipper kapitein Ulivelli omkwam. Hier was de oorzaak alzoo een andere en wel de volgende.

De ballon, die wel niet tot de grootste behoorde, maar toch een inhoud van 240 kubiek meters en alzoo een oppervlak van ruim 180 vierkante meters had, was naar een steeds algemeener wordend gebruik met een laag aluminium bestreken. Deze dient om de zonnestralen terug te kaatsen en daardoor de sterke verwarming van het ^as te beletten, deels ook om den ballon door schittering meer zichtbaar te maken. Het gevolg van deze metaallaag is echter condensatie van electriciteit daarin. De negatieve aardelectriciteit trok, toen de ballon bij den grond was. de positieve electriciteit naar de onderzijde van den ballon, terwijl de negatieve naar boven afvloeide. Zoodra de ballon bij een positief' geladen wolk kwam, moest alzoo een vonk overspringen.

Daarbij kwam, dat de ballon zeer snel gestegen was. Boven in een luchtlaag komende, waar de drukking geringer was, moest een gedeelte van het waterstofgas, waarmede de ballon gevuld was, door de onderopening met snelheid ontsnappen en langs de wanden van den ballon opstijgen, dezen alzoo als in een wolk hullen van waterstofgas, dat nu door de vonk ontstoken werd.

Een andermaal zal het kunnen voorkomen, dat het geheele oppervlak van den ballon met de aarde negatief geladen is, dat men alzoo een voorraad negatieve electriciteit een eventueel positief geladen wolk te gemoet zendt.

Het gebruik van dit aluminiumvernis moet alzoo als hoogst gevaarlijk worden veroordeeld.

Naar aanleiding van deze ramp is de vraag gedaan, of het metaal van bestuurbare luchtballons geen ernstig gevaar oplevert? Het is moeilijk, deze vraag categorisch te beantwoorden, maar toch mag worden opgemerkt, dat de hoeveelheden opgehoopte electriciteit niet evenredig zijn aan gewicht of inhoud, maar meer afhangen van het oppervlak der voorwerpen. Die hoeveelheid is alzoo voor de schroeven en motors der bestuurbare luchtballons oneindig geringer dan voor den met een metaallaag bekleeden ballon. Bij de aëroplanen heeft men als het ware een metalen kooi. Wat de invloed van deze zou kunnen zijn, durven we nog niet uitmaken. Omtrent de vermelde ramp zou door prof. Palazzo te Rome gezegd zijn, dat zij wellicht veroorzaakt was, doordat de ballon zich juist op den weg bevond van een bliksemstraal, die van de eene wolk op de andere oversloeg.

Het is de vraag, of men hier den hoogleeraar wel goed verstaan heeft; maar omtrent de vermelde gissing zou men kunnen opmerken, dat niets zich zoo gemakkelijk van zijn weg laat afleiden als