is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1907 (4e deel) [volgno 1]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET AMERIKAANSCHE ZONDAGSBLAD.

315

bladzijden leveren, waarvan trouwens bijna de helft door advertentiën

is ingenomen. . ...

Alleen aan aangeboden en gevraagde betrekkingen zijn m zoo n blad een veertiental bladzijden gewijd, die ongeveer9000advertent.es

Ten^dezer bladen wist onlangs te vertellen, dat door zijn advertenties twintigduizend personen in ééne week het door hen verlangde bereikt hadden. Over den inhoud dezer bladen valt over t algemeen niet te roemen. In het oog vallend zijn eenige bladzijden met z^g. comische illustraties, waarvan geest en uitvoering beide ver beneden het middelmatige, zoodat men zich afvraagt, hoe laag wel de smaak van het publiek moet staan om in zoo iets behagen te scheppen. Het novelhstische gedeelte is gewoonlijk nadruk van oudere oorspronkelijke of vertaalde romans. Daartusschen vindt men intusschen dikwert een gedeelte, dat goed geschreven en goed geïllustreerd is.

De uitgave van zoo'n zondagsblad jaagt de uitgevers met op groote kosten, want het syndicaat bezorgt hun geheele stukken, afgedrukt en al, voor de geheele Unie dezelfde, voor weinig geld of ook wel voor niet door bemiddeling van de advertentiemaatschappijen, die de kosten uit de advertenties betalen. Van daar ook het met meer zorg behandelde gedeelte, dat te danken is aan eene maatschappij voor adverteerders, die zich grooter uitgaven dan de andere kunnen veroorloven.

Het algemeene nieuws is in deze bladen zeer veelzijdig maar in verband met de wijze van samenstelling natuurlijk niet bijzonder versch. NaaTt deze bladen voor het groote publiek heeft men dergelijke die iets kostbaarder zijn en daarvoor, wat druk, illustraties en ook inhoud betreft aan veel hooger eischen voldoen. Zelfs zijn er, die zich niet van het syndicaat bedienen en zelf voor een dikwerf niet onverdienstelijke!! inhoud zorg dragen. _

Iets kan men deze bladen tot hun lof nageven: ze zijn nooit of bijna nooit zedekwetsend. Ze mogen geesteloos zijn en onbeduidend ruw en plat ook bij wijlen, maar onzedelijk zijn ze niet. Integendeel hebben ze gewoonlijk een waas van huiselijkheid, van sohede eigenschappen over zich. , _ .

Uit deze beschrijving kan men zien, dat deze bladen, wat desooit betreft niet zooveel verschillen van dergelijke in West-Europaeadat alleen'de groote omvang het karakteristieke der amerikaansche bladen is Bij de bestaande zucht tot navolging mag men het er voor houden, dat het amerikaansche voorbeeld in Europa bestudeerd wordt en men zal trachten het op te volgen. ■ ,

Daarom schijnt het nuttig na te gaan, welken invloed deze zondags bladen hebben op het amerikaansche volksleven.