is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 12, 14-01-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOORKIJK BEGANE GROND.

te, doch met een inhoud zoo groot, als de zwaarst mogelijke fundeering slechts zou kunnen dragen. Men zou geneigd zijn deze opgave te licht te schatten; immers het inslaan van palen en het daarmede te bereiken draagvermogen lijken onbeperkt. Men vergeet dan, dat de samenpersing van den grond en dus ook de standzekerheid der palen begrensd is. Ook de belastinggrens van den draagbodem moet in aanmerking genomen worden. Het gebouw weegt, geheel gevuld, ongeveer 84 millioen K.G., terwijl de oppervlakte van het gebouw 66 bij 33 Meter is. Dit beteekent dus een gemiddelden gronddruk van bijna 4 K.G. per c.M.2 Ofschoon deze druk op een opgesloten zandplaat alleszins toelaatbaar is, moet in aanmerking genomen worden, dat, bij een lengte van 1 8 M. voor de palen, ook nog 1 8 M. grond staat op de zandplaat, hetgeen nogmaals een druk van bijna 4 K.G. per c.M.2 medebrengt, zoodat de zandplaat een totalen druk van bijna 8 K.G. per c.M.2 moet weerstaan. Men kan dus aannemen, dat de grens van het draagvermogen van den grond vrijwel bereikt is.

Voor de paalfundeering werd gebruik gemaakt van

betonpalen systeem Sprenger. Deze betonpalen ter lengte van 1 8 M. bezitten een verdiktepunt, zoodat het draagvermogen tot 60 ton kan worden opgevoerd. Daar deze palen ongeveer 7500 K.G. per stuk wegen, kon met geen lichter heiblok dan 5000 K.G. geheid worden. Vanzelfsprekend waren hiervoor speciale stoomheimachines noodig. Na het overwinnen van eenige moeilijkheden kon een paal in minder dan een uur worden weggeslagen.

Wat het gewicht van het gebouw betreft, is het wel aardig dit te vergelijken met het gewicht van een flinke parochiekerk van ongeveer gelijke grondafmetingen. Dit laatste gewicht is te stellen op rond 5 millioen K.G. (wind op kop en toren en toev. belasting ad 500 KG./M.2 inbegrepen.) De graansilo is dus 17 keer zoo zwaar!

Behalve de eerstgenoemde eisch van zoo groot mogelijke draagkracht der fundeering, moest nog aan tal van bijzondere eischen voldaan worden. Op de eerste plaats moest het gebouw zich aanpassen aan de pneumatische losinrichtingen en silo-installatie, zooals deze geconstrugen, 400 ton afgeleverd, 200 ton omgewerkt, 100 ton

187