is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BOEDDHISME BüiTEN AZIË

409

len wij ook pogingen in het werk stellen om de kwetsende onderscheiding tusschen de seksen te doen verdwijnen."

Wij zijn echter van meening dat de opgesomde dingen een beetje voor de hand liggende toepassingen van de leer zijn. En ongetwijfeld doen we het best om niet te veel aan die overeenkomst met de heerschende modes te hechten, daar deze zich onophoudelijk wijzigen.

IV

Eene methode van Geestelijk leven.

üe waarde van het Boeddhisme ligt in zijne methode van het geestelijk leven, een bijzonder practische methode — en, we schromen niet dit te verklaren, practisch door haar sophisme. Boeddha schuift theorieën over het wezen en over de bron der gedachte, en bespiegelingen over het ontstaan en het doel der dingen eenvoudig op zijde. Hij hecht hoegenaamd geen waarde aan de kennis van „das Ding an sich" ; de proefondervindelijke verklaring is hem voldoende; het zijn de resultaten, de uitkomst der handelingen die zijn aandacht bezig houden. Zijn wijsbegeerte is dus een philosophie van de daad. Zij vloeit voort uit een stelsel van inwendige ontwikkeling, dat in het Westen slechts gedeeltelijk bekend is. Een van de doeleinden door de Vereeniging te Londen beoogd, is juist „de vertaling van Boeddhistische geschriften te bevorderen en daardoor een psychische bron te openen, waaruit al diegenen kunnen komen putten, die door de concentratie van den geest de geestelijke vervoering wenschen te beoefenen."

Het einddoel van het streven dat het Boeddhisme onderwijst, is de uitroeiing in zichzelf van de begeerte, die de oorzaak is van het lijden. Om dit te bereiken is het niet voldoende om redeneerend te werk te gaan. Elk middel kan worden aangewend. Zelfs is Boeddha van oordeel dat de intuïtieve kennis of jnana van grooter waarde is dan de intellectueele kennis of vijnana. (Is het niet eigenaardig dat het Boeddhisme, dat in zekere opzichten zooveel overeen-