is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (3e deel) [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INSECTEN ALS VIJANDEN VAN DEN MENSCH.

415

cle centrale regeering der Vereenigde Staten, dat ten doel heeft zoowel den landbouwer als den veefokker omtrent de schadelijke insectensoorten in te lichten, bovendien deze diersoorten grondig te doen bestudeeren en ten laatste de middelen aan de hand te doen om ze onschadelijk te maken. Omvangrijk is zijn nuttige werkkring, daar het landbouwgebied zulk een groot deel van de Vereenigde Staten inneemt. Door de bemoeiingen van dezen tak van dienst zien op bepaalde tijden verhandelingen, maandschriften of ook wel kleinere brochures het licht, voornamelijk met het doel ze onder het publiek te verspreiden; o.a. is de titel van eene der pas verschenen brochures, zijnde het Bulletin No. 78 van dit Bureau: „Economie loss to the people of the United States through insects that carry diseased'

Om de waarheid te zeggen kan Mr. Howard ons niet met juistheid van den omvang van het oeconomisch belang van dit vraagstuk op de hoogte brengen. Die schatting is ontzettend lastig. Maar voornamelijk laat hij uitkomen, hoe sommige insecten den mensch in zijn arbeid belemmeren, en wel speciaal door middel van verschillende ziekten, waarvan zij de voortplanters zijn.

Onder deze vijanden der beschaving nemen de muskieten eene voorname plaats in. Men weet reeds lang, hoe ondragelijk zij zijn. Hun geluid is hinderlijk — vooral, wanneer men uit ondervinding heeft geleerd, wat het voorspelt — en hun steek is voor menigeen zeer lastig, vooral voor hem of haar, die er niet aan gewoon is en bij wie opzwellingen er het gevolg van kunnen zijn, die, hoewel geenszins gevaarlijk voor het leven, toch misschien aan de schoonheid afbreuk kunnen doen.

Maar wij kunnen hen nog veel meer verwijten !

Evenals ieder ander stekend insect, kan ook de muskiet een voortplanter van ziekten zijn en de wetenschap heeft geleerd, dat twee ziekten onbetwistbaar zeker door hem worden overgebracht, n.1. de malaria en de gele koorts.

Het spreekt echter van zelf, dat de muskiet zelf niet door deze ziekten wordt aangetast; maar öf hij heeft zich hier of daar besmet door eenig dier te steken, dat lagere organismen huisvest, öf hij neemt smetstof op door een zieke te