is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1910 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194

HET VOEDSEL DER PLANTEN IN DEN GROND.

Er moet steeds op gelet worden, dat, wanneer kunstmest gebruikt wordt, van deze niet te veel wordt gebruikt. De landbouwer zal dit zelden doen, de tuinier echter wel, vooral bij het kweeken van potplanten. Velen hebben hunne jonge planten in letterlijken zin dood gemest. Om ze welig te doen groeien, gaf men die planten dikwijls zooveel salpeter- of zwavelzure ammonia en superphosphaat, dat de wortels niet meer in staat waren om water op te nemen, en de arme planten verdorden, hoewel zij veel begoten werden.

Over 't algemeen moet men voorzichtig zijn bij het gebruik van kunstmest, en aan het gebruik ervan in het groot altijd proeven in het klein laten vooraf gaan. Vooral is dit van groot belang, als de ruwe Stassfurter zouten gebezigd worden. Zoo bestaat het veel gebezigde Kainit behalve uit zwavelzuur-kalium ook uit zwavelzuur-magnesium. En daar veel magnesium zeer nadeelig is voor de vruchtbaarheid van het bouwland, kan een grond, waarin reeds veel magnesium voorkomt, door het gebruik van de z.g. Aöraum-zouten 1 in vruchtbaarheid zeer verminderen.

Nog andere scheikundige processen, eerst onlangs ontdekt, doen zich in zulke gevallen voor, maar hierover zal ik thans niet spreken. Alleen op een enkel, niet zelden voorkomend, proces wil ik even de aandacht vestigen. Indien er nl. in den grond kleine stukjes veldspaat voorkomen, dat behalve uit de kiezelzure zouten van kalium en aluminium, ook uit kiezelzuur calcium kan zijn samengesteld, dan kan, bij aanwezigheid van zwavelzuur-kalium, het zwavelzuur van dit zout zich met het calcium tot gips verbinden. De nog intacte veldspaat verweert, het kiezelzuur-kalium komt vrij en kan door de planten worden opgenomen. De oogst (vooral van beetwortelen en aardappelen) kan dan soms zoo groot zijn, dat die niet aan de kalibemesting alleen kan worden toegeschreven. In zulke gevallen blijkt dan, dat die grond na den oogst armer is aan

1) Abraum-zouten zijn de zouten (magnesium-zouten e.a.) die voorkomen in de meer dan 30 M. dikke (abgeraumte) -aardlaag boven het steenzout. Bewerker.