is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetenschappelijke bladen, 1906 (4e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des fellah's jukgenoot.

29

bodem op, en verborg op die wijze het lijk zijns broeders. Dat was de eerste begrafenis op aarde.

Deze merkwaardige overlevering is een Perzische lezing van hetgeen de Bijbel omtrent Kaïn en Abel meedeelt. En nu houdt men het er voor, dat Kaïn's blinde ingenomenheid met zijn schoone tweelingzuster aanleiding heeft gegeven tot het den Oosterling zoozeer kenschetsende gebruik, om het uiterlijk der vrouwen te omhullen, opdat niet de lust der oogen het sterkere geslacht mocht vervoeren tot daden, die een Kaïnsmerk zouden verdienen.

Maar deze uitweiding zou ons bijna het toilet van onze Eellaha doen vergeten. Die zeer eenvoudige werkzaamheid is nu afgeloopen. Wat ligt nu in den regel aan de beurt? Misschien een morgengebed. In dat geval houdt ze gedurende dien korten tijd haar lokken en aangezicht bedekt. Wat de lokken betreft, die behoort ze ten allen tijde bedekt te houden. Ik zei daar zoo even „misschien" ; en ik had daar reden voor. Immers aan de Egyptische vrouwen zijn niet, zooals aan de mannen, godsdienstplichten voorgeschreven; en het vrouwenbezoek aan de moskeeën is meestal gering. Desniettemin pleegt elke Mohammedaansche Fellahvrouw, wie het hart op de rechte plaats zit, menigmaal onder Egypte's heerlijken hemel den Onzienlijke te loven, wiens adem ze meent te voelen in den verkwikkenden morgendauw. Maar al houdt ze zich striktelijk aan de voorgeschreven onthoudingen in de Ramadan-weken, toch zal men allicht een schijn van oneerbiedigheid kunnen vinden in de vluchtige, onverschillige manier, waarop ze aan de voorgeschreven uiterlijkheden deelneemt. We zouden echter verkeerd doen, zoo we haar naar den maatstaf harer europeesche zusters beoordeelden. Naar onze begrippen heerscht hier het achterste voorste. Het lezen en schrijven van rechts naar links hebben ze met menig ander volk gemeen; maar wat hier meer ter zake doet, is het ploegen kort na het zaaien, het deeg kneden met de voeten, het koolstronken eten na wegwerping der bladeren, het bestempelen van tabak rooken met de benaming van „rook drinken" .

De eentonige bezigheden van den gewonen Fellaha's-dag beginnen met wasschen, schuren, bakken, en koken. Dan