is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS OF LEERBET3LD.

naar Hebr. 11 : 17 toch wordt ingeboet). En evenzoo wordt het bij bovengenoemde voorstelling aangaande den heilsweg ook volkomen onverschillig, of de Heiland geweest is zooals het Evangelie Hem schetst, ja of Hij bloot mensch of in den hoogeren zin Gods eeniggeboren Zoon zij. (Zelfs de vertaler Dr. Boon komt hier den schrijver tegen, zie zijn noot bl. 53). Ja eigenlijk wordt bij doorvoering der redenering 's Heilands geschiedkundig bestaan onverschillig. En alles herleidt zich tot eenige godsdienstige grondwaarheden, die ons dan heden onder invloed der leerbeelden uit de Schrift van Gods Geest geopenbaard worden, terwijl wij „den omweg der erkenning van geschiedkundige feiten ontgaan," die ons immers op zich zeiven toch niet kunnen baten en die we dus volgens H. ook wel geheel kunnen missen (tenzij voor zoover ze als leerbeelden van Gods kant moeten dienstdoen). Ook de waarheid, dat God zijn Eeniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe, is dan misschien als een leerbeeld te beschouwen, een omhulsel voor de ons n4 aan de hand daarvan geopenbaarde waarheid, dat God niets liever heeft dan onze zaligheid en wij dus geene reden hebben daarover bezorgd te zijn. Immers de bedoelde bijbelwoorden brengen ons midden in het moeielijkste geschiedkundige vraagstuk: „wat dunkt u van den Christus?" — maar daarmede zal de gemeente nu niet te rekenen hebben, daar dit tot het verleden behoort, waarmede wij hebben afgedaan als behoorende tot d en „histonschen omweg, dien God ons wil doen ontgaan."

Wij kunnen niet anders zien, of er is hier eene, zij het ook onbewuste, miskenning van de waarheid, dat God zich openbaart in geschiedkundige feiten, die Hij dan door zijn Geest leert verstaan en ten zegen stelt