is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELGISCHE KORRESPONDENTIE.

Een tocht door de steile straten van Noviomagum was in die dagen veel moeilijker dan over de bevroren rivier. Met Lindenberg en Groote Straat kwamen soms nog andere lichaamsdeelen in aanraking dan de zolen onzer uitglijdende voeten. Men heeft er zelfs aan gedacht om de opgeborgen alpenstokken voor den dag te halen en onder Rigikulm en Rosenlauigletscher de zegeteekenen te laten inbranden: Pepergas en Stikke Hezelstraat.

Maar — badinage a, part — bij de lijkbaar der indrukwekkende doode. Evenals men aan het strand te Scheveningen de visschersvrouwen angstige blikken ziet vestigen op de gevaarvolle branding, zoo las men bezorgdheid op menig gelaat der oeverbewoners, als zij, door pijnlijke ervaring gewaarschuwd, den slapenden reus beschouwden, als ware hij Simson met sterke zeelen gebonden, maar gereed om bij het ontwaken zich aan banden noch boeien te storen, en alles weg te vagen en mee te sleuren in zijn onweerstaanbare vaart.

Het is ook ditmaal goed afgeloopen. Als Lilliputters zag ik de menschen zich voortspoeden over het lichaam van den reus. Men had een pad gebaand naar de overzijde en veilig ging men heen en weder, dagen, weken lang, totdat op eenmaal de kreet werd gehoord: de Waal begint, de Waal begint!

Bij een mijner vrienden was receptie. De gastheer was de eerste, die zich naar buiten spoedde. Allen hem achterna en eensklaps was dc feestzaal verlaten, evenals, opdat ook wij eens het kleine met het groote vergelijken, op dien gedenkwaardigen nacht te Brussel, bijna 80 jaar geleden, op een bal, n° 9, Rue des Cendres, au boulevard botanique, pres de la porte de Cologne, bij de hertogin de Richmond, waar Wellington het bericht ontving, dat Napoleon de Sambre was overgetrokken. De hertog van Brunswijk was gezeten met een kind op zijne knieën,