is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANSCHE KORRESPONDENTIE.

maar gij hebt aangetoond, dat zij ons niet dwingt op den bodem der dingen dat volstrekte determinisme te zien, dat men er uit afleidt, wanneer men er de grenzen van miskent. De metafyzische bespiegeling — gij hebt haar goed recht gevonden én in de onmogelijkheid om de vraagstukken terug te dringen, én in het onvermogen deiwetenschap om de oplossing ervan te geven. En gij hebt die bespiegeling laten besturen vóór alles van uit het oogpunt der zedelijkheid en van het handelen, terwijl gij er tevens de vrijheid van vast steldet. Het doel des levens, zegt gij, is de eenheid van het willen en het ware beginsel der zedelijkheid, het is de toewijding. Eindelijk hebt gij aangetoond, dat zelfs in de wereld der stoffelijke belangen, en van het uitwendige leven de vraagstukken, die ons bezighouden, staatkundige en staathuishoudkundige vraagstukken niet kunnen opgelost worden dan door middel van zedelijke beginselen. Het is dus uw geest, die meer en meer in ons is doorgedrongen"...

Hoe zou men zich niet verblijden over die hulde, gebracht aan een wijsgeer, die, al koestert men bedenkingtegen sommige al te stoutmoedige denkbeelden, welke hij uitsprak, toch waarlijk een christelijk denker is? ') Een geest van zedelijke en godsdienstige verlevendiging gaat over de gemoederen, dat is duidelijk. De naam van Secrétan is, naar men zegt, te Parijs als een leuze geworden, en men heeft tegenover zijn geestdriftvolle vrienden zijn besliste tegenstanders zien optreden, die een club gevormd hebben van antisecrétanisten. Naar

1) Daar wij nu toch over wijsbegeerte spreken, achten wij ons verplicht de aandacht te vestigen op l'Riatoire de la philosopHe européenne van den Hr. A. Weber hoogl. te Straatsburg. (Parijs, Fischbacher. 1 Dl. in 8°). Het is inderdaad een zeer verdienstelijk werk, even helder als degelijk, geheel in den geest van den Hr. Secrétan.