is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

handen van een Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de twee tegenover elkander staande gevoelens, en aan wie de beantwoording van scherp geformuleerde vragen, en een concept van een kerkelijke regeling opgedragen werd.

Voorts komt ter Synodale tafel het Reglement op de Kerkelijke Vereenigingen. Het is wel gebleken, dunkt ons, dat de Kerk, gelijk men dat noemt, met dat reglement niet bijzonder ingenomen is. Wel zijn er rechtzinnigen, die er „iets voor voelen" maar hieruit volgt niet, dat zij er voor zullen stemmen.

Zij zullen daartoe zeker ook niet worden overgehaald door hetgeen over dit onderwerp werd geschreven in het niet-officieele gedeelte van de Kerk. Courant.

Wij zouden ons zeer verblijden, indien dat blad gemaakt werd tot niets anders dan tot het officieel orgaan der Ned. Herv. Kerk. Een zoo aanzienlijk lichaam heeft aan zulk een orgaan behoefte. Maar wat zien wij nu gebeuren? Dat het officieel gedeelte van de K. C. alleronvolledigst 'is , en dat verder kolommen worden gevuld met een zonderling allerlei, en niet zelden met een verheerlijking van Ritschl's theologie. Wij achten dit onbehoorlijk. Indien, de K. C. een officieele courant werd, die volledig ons inlichtte omtrent hetgeen in de Kerk voorvalt en wat voor mededeeling vatbaar is, dan zou iedereen dat blad in waarde houden. Nu beteekent het weinig zoo wel wat zijn officieel als niet officieel gedeelte betreft, en geeft bovendien gedurig aanstoot aan allen, die geen geestverwanten zijn van prof. Gooszen.

De Heer Dr. Hoedemaker deed wederom zich hooren in een brochure, waarvan de merkwaardige titel aldus luidt: „Geen verbrokkeling, maar de bekende waarheid onder oogen gezien. Een woord voor de classicale vergadering over de vraag: „Hoe wij in het huis Gods moeten ver-