is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K E O X I E K.

Het heeft al den schijn, alsof er in het Departement van financiën, afdeeling Eerediensten, een handig „gereformeerd" man den minister dient van advies. Wij wenschten wel, dat de minister zich ook door bekwame rechtsgeleerden, die niet de „rechtsbeschouwing" bijv. van den Heer de Savornin Lohman deelen, voor liet lichten.

Wij hopen hartelijk, dat de Synode door het woord van Dr. Hoedemaker: „Ik ontken de wettigheid van onze Synodale organisatie," zich niet zal laten verschrikken, maar kloek zal doen wat zij meent te mogen en te moeten doen in het belang der kerk, en wij zullen Dr. H. naar zijn eigen wensch, van harte vergunnen „onpraktisch te wezen."

Met groote belangstelling hebben wij het boek gelezen van prof. Chantepie de la Saussaye „Zekerheid en twijfel" geheeten, en verschenen te Haarlem bij de Erven F. Bohn. Het zijn vier voorlezingen (waarom spreekt de geachte auteur van voordrachten?) die hij hield in de Universiteits-Gehoorzaal te Amsterdam, en een referaat, door hem uitgesproken in de Ned. Herv. PredikantenVergadering te Utrecht.

De eerste vier vormen een geheel, en de laatste voorlezing (over het agnosticisme) past volkomen in dat kader.

„Zekerheid en twijfel" is geen lectuur voor iedereen. Om den schrijver te kunnen genieten moet men geen vreemdeling zijn in de letterkunde van onzen tijd, en wel letterkunde genomen in zeer uitgebreiden zin. De Heer d. 1. S. kent de periode, waarin wij leven, als weinigen. Zijn lectuur strekt zich ook uit over de engelsche letterkunde, en dat maakt zijn werk veelzijdiger dan de meeste in ons land verschijnende boeken.