is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MAN, DIE NIET VERGETEN ZAL WORDEN.

een zekeren dag, als men hem in zijn studeerkamer bezocht, daar een groote kist zien staan met scheurkalenders, bijbelsche almanakken en kerstboekjes. Deze laatste waren voor de kinderen zijner Zondagscholen, die door hem, zijne dochters en zijne godsdienstonderwijzers geleid werden. Van de scheurkalenders (1100 Ex.) en almanakken kreeg ieder politie-agent, en ieder brievenbesteller een, terwijl de overige exemplaren gingen naar de ziekenhuizen en naar velen, die ze met dankbaarheid van hem aannemen.

Voor al dien arbeid had hij veel geld noodig. Honderden , soms duizenden gingen jaarlijks door zijne handen. Men kwam lang niet alles te weten wat hij deed, want er geschiedde in stilte zooveel goeds door hem, waarvan hij ook aan zijn besten vriend niets zeide. Want hoe gezellig Daubanton ook was in den omgang, hoe graag hij ook vertelde van zijn werk; hij kon ook zwijgen en namen van hen, die hij hielp, noemde hij zoo goed als nooit. Maar wel heeft menige beweldadigde zijn naam genoemd, en wie, gelijk ik, het voorrecht had op elk uur van den dag bij hem te mogen komen in zijn studeerkamer, die heeft daar meer dan een ontmoet, die rijker wegging dan hij kwam, rijker zoowel wat het hart als wat de beurs betreft.

Hij had trouwe en vermogende vrienden in Groningen, die hem mildelijk steunden. Maar ook buiten Groningen zocht hij hulp. Zijn vacantie besteedde hij om te collecteeren. Dan nam hij den wandelstaf — den bedelstaf, zooals hij zelf zei — op en trok door de schoonste streken van ons land van villa naar villa om bij zijne rijke vrienden aan te kloppen om ondersteuning. En hij had er slag van de koorden der beurzen los te maken. Geen wonder ook, want zijne verschijning was niet die van een lastigen collectant maar veeleer die van een aangenamen en gezelligen vriend. Dat eerwaardig voorkomen, dat prettig gezicht, die goedmoedige oogopslag, die hartelijke toon