is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIJN BESTE DICHTERS.

395

af den Heer mijn God gewijd heb, dat hij een dienaar en prediker van zijn heilig Woord worden zou. Daarbij moet hij nu blijven, en er zich niet over bekommeren, dat hij weinige goede dagen daarbij hebben zal, want de lieve God weet daarvoor goeden raad, en Hij is machtig om de droefheid te veranderen in blijdschap des Geestes."— Mij dunkt, dat in deze woorden eene treffende getuigenis ligt voor hetgeen Paul Gerhard was. Het zegt iets, dat het kwaad, hetwelk hem in zijn ambtelijke loopbaan wedervaren was, hem niet weerhield om er bij zijn zoon op aan te dringen, dat hij de evangeliebediening tot zijne levenstaak zou kiezen. Dit bewijst bij hem die liefde, waarvan de Apostel zegt, dat zij niet verbitterd wordt, en dat geloof, hetwelk niet aanmerkt de dingen, die men ziet, maar die men niet ziet.

Maar om zijn leed om te zetten in een lied, dat op blijvende waarde aanspraak kon maken, had hij meer noodig, dan het geloof, waarin hij het verdroeg, namelijk groote dichterlijke gaven. En deze heeft hij bezeten in zeldzame mate. Waarlijk dichterlijk is de blik, welken hij op alle dingen heeft. Diep is zijn gevoel. Zinvol zijn de uitdrukkingen, waarin hij zijn gedachten kleedt. Er is iets buitengemeen gezonds en frisch in zijn blik op het leven der natuur zoowel als op dat des geestes. Daarenboven is hij meester over den vorm. Wat hij te zeggen heeft zegt hij zóó, dat het ieder voorkomt, de meest natuurlijke en ware uitdrukking der gedachte te zijn, terwijl toch de wetten der kunst met fijnen takt door hem zijn in acht genomen.

Zoo vereenigt zich dan in Paul Gerhard alles wat noodig was om hem te vormen tot een der beste, om niet te zeggen tot den besten dichter van den Psalm des Nieuwen Verbonds.

20*