is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONS CHRISTELIJK GELOOF.

721

Hebben wij dit beginsel, als noodzakelijk voor iedere n mensch, begrepen, dan zal niet slechts op eigen zonde een donkere schaduw vallen, maar ook de heerlijkheid van den Christus uitblinken. Wij zien in, dat Hij bezit, wat wij hadden kunnen hebben en wij geven gaarne getuigenis aan dat woord: „tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens!" Uit Zijne wonderen besluiten wij tot Zijnen goddelijken oorsprong, niet omdat Hij daardoor toonde de natuurwetten te kunnen verbreken, maar omdat Hij daardoor het bewijs gaf heilig en daardoor almachtig te zijn; alle krachten te kunnen bewegen om een mensch te redden. Wij leeren verstaan, dat de evolutie op het gebied van den zuiversten godsdienst niet gevloeid is uit de aangeboren begrippen of ingeschapen gewetenseischen, maar wij zien ons teruggevoerd tot eene Openbaring Gods, die door andere voorbereid, deze bedoeling had: door gemeenschap met de zedelijke waarheid n.1. Christus den mensch te doen beantwoorden aan zijne oorspronkelijke bestemming. God wilde niet, dat de mensch den natuurlijken loop der dingen verkeeren zou en dat de dingen des stofs, die tot voertuigen moesten dienen voor het leven des geestes, dit laatste zouden beheerschen. Daartoe zond Hij Zijn Zoon. En nu in Zijne gemeenschap wordt voor ons een nieuw licht op den Allerhoogste geWorpen en luisteren wij kinderlijk en oplettend naar Zijne stem in ons binnenste ; in Zijne gemeenschap leeren wij de diepte van onzen val kennen en de heerlijkheid onzer bestemming; in Zijne gemeenschap wordt onze consciëntie gesterkt, onze vrijheid geadeld, onzen broederzin vernieuwd, onze veerkracht gestaald en het „wij vermogen alle dingen" eene heerlijke werkelijkheid. Hij, die mij de ontwikkeling van mijn eigen leven eenigermate leert beheerschen ter wille van dat heerlijk geestelijk