is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

894

DE ORDE DER JEZUÏTEN.

vorstinnen. Zij maken te zamen de Generale Congregatie uit, die bijeen komt, als de algemeene belangen van 't genootschap het vereischen. Zij kiezen den Generaal, in een gesloten conclaaf, terwijl zij niets dan brood en water genieten, tot dat de keus is geschied.

De Generaal wordt voor zijn leven gekozen. Men verklaarde, bij de keuze van den eersten Generaal, Loyola, dat het Genootschap was ontworpen en gesticht, met het bepaalde doel, om groote plannen ten uitvoer te brengen, die eene lange reeks van jaren vereischen tot hunne ontwikkeling en voltooijing; zoodat de Generaal regeren moet in 't geloof „dat alleen de perken van zijn leven de perken zijner heilige eerzucht zijn." Hij heerscht onbeperkt. Hij houdt de draden van het gansche weefsel in zijne eigene hand. Hij is de opperbevelhebber, die den veldtogt regelt, en de troepen in beweging zet. Hij neemt op in de orde, en zet daaruit, wie hij wil; en zonder zijn verlof mag niemand eene betrekking buiten het genootschap aanvaarden.

Het zou echter te gewaagd zijn geweest, om den Generaal zonder eenen Raad te laten. Als maar één weet hoe de machine te hanteren, dan zou zij in de war geraken , zoodra die eenige, misschien door een plotselijken dood, van het tooneel werd verwijderd. Bovendien moet niet ook de Generaal worden bespied? Is hij niet een feilba r mensch? Kan hij niet struikelen, en, in zijne struikeling, de dierbaarste belangen van het genootschap in gevaar brengen ? J) Loyola heeft in dit en dergelijke gevallen voorzien. Hij heeft den Generaal eenen raad

tenzij zij van aanzienlijke geboorte is, of zich jegens het genootschap verdienstelijk heeft gemaakt.

1) In zulk een geval moet de Generale Congregatie naar de misdaad onderzoek doen zonder haar bekend te doen worden.