is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

982

ZES WEKEN AAN GENE ZIJDE DEK ALPEN.

daarvan was, dat haar school verliep. Zij wilde echter liever armoede lijden, dan iets doen in strijd met de waarheid, die zij omhelsd had. Thans heeft ze niet meer dan 8 k 12 kinderen op haar school, die elk een halve franc per maand betalen, zoodat zij een inkomen van hoogstens 6 francs per maand heeft. Gedurende twee jaar ontving zij onderstand uit eene bron, die niet meer bestaat. Dat zij thans bittere armoe lijdt, behoeft niet gezegd te worden.

Haar broeder, die bij haar woont, een zwak en mismaakt mannetje, doch die ook in staat is, onderwijs te geven, gaat bij de boeren les geven aan de kinderen, die niet naar school kunnen gaan, waarvoor hij hoogstens 10 centimes per les krijgt. Ook hij heeft de waarheid omhelsd en houdt sedert een jaar gedurende de vijf daarvoor geschikte maanden eene christelijke avondschool, waarvoor hij per maand 20 francs, dus in het geheel 100 francs genoten heeft. Uit gebrek aan beter moet hij zijn onderricht in een rookerig keukentje geven. Ziedaar twee zeer kleinen naar de wereld, die in nederigheid en armoede den Heer trachten te dienen in het onderwijzen van kinderen overeenkomstig Zijn Woord. Zij zullen wel niet vermoeden, dat er in een ver gelegen land aan hen gedacht wordt. Maar zij weten, dat de Heer aan hen denkt en dat geeft hun moed en kracht. Mocht soms iemand, die dit leest, gedachtig aan de woorden, die ten jongsten dage uit den mond des Oppersten Rechters zullen gehoord worden: „voor zoo veel gij dit een van deze mijne minste broeders gedaan hebt," zoo hebt gij dat mij gedaan", wat willen geven, om in den nood dezer armen te voorzien, dan bied ik daartoe volgaarne mijne tusschenkomst aan.

Het was op mijn terugtocht uit Venetië naar Milaan,