is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 24, 1887 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Herdenken. — Doleerende geestverwanten. — De verkiezing van Kamerleden. — Liefst geen nieuwe kiezers. — Verkeerde volks-uitingen. Het heengaan van Dr. Hoedemaker.

Indien ik, bij het schrijven van deze Kroniek, den vrijen loop mocht laten aan den stroom mijner gedachten en gewaarwordingen, dan ging ik hier vertellen van allerlei vriendelijke en lieflijke ervaringen, die in de tweede helft dezer maand mijn deel waren. Het dubbel voorrecht viel mij te beurt, van mijn 25-jarige echtvereeniging en ambtsbediening met gezin en gemeente, dankbaar en blij te mogen vieren. Vrienden mijner jeugd en van later jaren gaven teekenen van onverflauwde vriendschap, van ongeveinsde hartelijkheid, en wonden hun groen en hun bloemen door het zilver, waarmeê God ons had gekroond. En al vlocht de herinnering onwillekeurig haar immortellen en haar floers heen door al dat groen, het einde der zaak was toch: God is goed, en zijn naam zij geprezen in eeuwigheid !

Ik wilde van deze persoonlijke gebeurtenis hier niet geheel zwijgen, omdat veler belangstelling inzonderheid ook den Kronieksehrijver gold. Weinig, of liever in 't geheel niet, had ik eenig vermoeden ervan, dat het besluit, om maandelijks in deze „Stemmen" een Kroniek aan te bieden, op mijn vorming, en mijn geheele loopbaan zulk een invloed hebben zoü.